Klachten

We proberen bij Stichting Mayoung ons werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening.

Je kunt de klacht persoonlijk, per mail of brief indienen. Dat kun je zelf doen of iemand die door jou is gemachtigd.

Het bestuur zal jouw klacht onderzoeken. Binnen 10 werkdagen krijg je een reactie. Mocht dat onderzoek / reactie niet leiden tot een gewenste uitkomst dan kun je de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie.

De externe klachtencommissie (Geschillencommissie Zorg Algemeen) is verplicht tot hoor en wederhoor. Dit kan mondeling en/of schriftelijk (of via e-mail). De geschillencommissie bepaalt in overleg met de partijen of de partijen gezamenlijk of apart worden gehoord door de commissie. De geschillencommissie besluit na onderzoek en in overleg met de partijen of bemiddeling en/of beoordeling van de klacht volgt. De geschillencommissie kan besluiten de klacht niet verder te behandelen als de klacht door de klager wordt ingetrokken of als de klacht naar tevredenheid van de klager is opgelost en als de aangeklaagde het hier mee eens is. Wanneer de klager geen medewerking aan het onderzoek van de commissie verleent, wordt de klacht als niet ingediend beschouwd.

De geschillencommissie is verplicht tot geheimhouding. De uitspraken van de commissie zijn bindend voor Stichting Mayoung. Consequenties die voortvloeien uit het oordeel van de geschillencommissie worden zo snel mogelijk afgehandeld, in elk geval binnen een termijn van zes weken.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor een termijn van twee jaar bewaard. Klachten worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

De klager dient in eerste instantie de klacht schriftelijk te melden bij Stichting Mayoung, Edeseweg 112, 6721 KC, Bennekom of via de mail: info@mayoung.nl .

De klacht dient in ieder geval te bevatten: datum, naam en adres van klager, de naam van degene over wie wordt geklaagd, een opgave van de tijd en de plaats waarop de gedraging(en) heeft (hebben) plaatsgevonden en een beschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft. De klacht dient ondertekend te worden door de klager. De klager is altijd gerechtigd de klacht in te trekken. Hiervan dient schriftelijk mededeling te worden gedaan aan de klachtencommissie.

Mocht er niet afdoende worden gereageerd op jouw klacht, dan kun je een ander pad bewandelen, namelijk het indienen van een klacht bij de externe Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen en je kunt gebruik maken van het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Bij het Klachtenloket Zorg kun je gratis terecht voor informatie en advies over jouw vragen en/of klachten. Zij kunnen bemiddelen tussen jou en ons als zorgverlener. Daarnaast kunnen zij een klachtenfunctionaris inschakelen. Hij is er voor jou en ons.

De klachtenfunctionaris probeert een klacht tussen partijen op te lossen of te voorkomen. De klachtenfunctionaris kan je helpen om jouw klacht richting de zorgverlener duidelijk te omschrijven. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide partijen altijd in het oog. Ook heeft hij een geheimhoudingsplicht.

Als je er niet met ons als zorgverlener uitkomt of als het de klachtenfunctionaris niet lukt om de klacht op te lossen, kun je de klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak over jouw klacht.

Heb je vragen, wil je advies of wil je een klacht indienen, neem dan contact op. Dit kan via e-mail (info@klachtenloket-zorg.nl). Je kunt ook bellen via 070 – 310 53 92.